Thursday, September 10, 2009

JENIS-JENIS KRITIKAN SASTERA

PENGENALAN

Pengkritik sastera bertanggungjawab menghuraikan pengalaman pembacaannya sesudah menghayati dan memahami sesuatu karya sastera. Tulisan kritikan sastera menampilkan pengalaman dan pengetahuan pengkritik yang berusaha sacara objektif menghuraikan, mentafsir dan memperjelaskan nilai teks atau karya sastera. Pengkritik yang baik dan berwibawa dalam usaha meletakkan nilai sesuatu karya itu, mengetahui poetika pengarang. Sastera dan kritikan sastera saling memerlukan dan saling melengkapi dalam meningkatkan dan memertabatkan kesusasteraan bangsa.
Othman Puteh menyatakan bahawa di Malaysia terdapat enam ciri-ciri kritikan sastera iaitu kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, serta kritikan penganalisisan dan penilaian.

CIRI-CIRI KRITIKAN DALAM KESUSASTERAAN MELAYU

KRITIKAN SANJUNGAN
Sanjungan bermaksud menghargai, meletakkan sesuatu pada tempat kedudukan yang mulia. Manakala kritikan sanjungan bermaksud memuji karya dan pengarangnya yang menyerlahkan pemikiran bernas, di samping menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik.
Kritikan sanjungan ini diterjemahkan dalam esei Othman Puteh iaitu “Pemikiran Dalam Novel Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman” di mana beliau telah memuji pengarang yang berjaya membawa satu pemikiran yang bernas.
KRITIKAN TEGURAN
Kritikan teguran bermaksud pengkritik cuba memperlihatkan kekuatan dan kekurangan sesebuah karya sastera. Aminuddin Baki merupakan pelopor kritikan ini apabila beliau mengkritik karya Keris Mas iaitu melalui novel Korban Kesuciannya.
Dalam kritikannya itu beliau telah memperkatakan tentang plot cerita bergerak seperti aliran sungai hingga tidak dapat ditentukan pendirian watak-watak dalam novel tersebut. Gaya bahasa pengarang yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Inggeris juga tidak terlepas dari kritikannya, namun begitu beliau juga memberikan beberapa saranan untuk memperbaiki karya tersebut.

KRITIKAN PENGANALISISAN
Kritikan penganalisisan bermaksud pengkritik meneliti dengan mendalam sesebuah karya sastera untuk mendapatkan beberapa maklumat tentang pemikiran, tema, persoalan, teknik penceritaan, bagi menentukan karya sastera.
Menurut Othman putih, pengkritik penganalisisan perlu menguasai bidang iaitu menguasai teori yang ingin diaplikasikan dan memiliki ilmu bantu yang mantap agar analisis yang ingin dilakukan benar-benar menepati dan mencapai matlamat atau konsep yang dipilih.

KRITIKAN PENILAIAN
Kritikan penilaian bermaksud pengkritik menilai sesebuah karya sastera, melihat dari segi isi atau mesej yang hendak disampaikanoleh pengarang. Hasilnya dapat dilihat keistimewaan dan kekurangan karya sastera tersebut.
Menurut Othman Putih pengkritik harus bijaksana, adil dan saksama serta memberikan hujah yang relevan dan konkrit sebelum memberikan justifikasinya. Pengkritik juga dituntut mengetahui dan memahami banyak aspek tentang pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras dan waktu yang dipaparkan. Seperti novel Salina hasilan A Samad Said merupakan novel yang istimewa tetapi ia merupakan sebuah cerita yang tidak cukup menawan dan pada keseluruhannya tidak mencapai mutu sastera yang agung.

KRITIKAN SARANAN
Kritikan saranan bermaksud cadangan sesuatu perkara dalam sesebuah karya sastera untuk dimantapkan. Pengktirik memberi saranan agar pemikiran, persoalan, tema, teknik penceritaan, watak, dan perwatakan dan sebagainya dimantapkan dalam sesebuah karya.
Menurut Othman Putih , kritikan Aminuddin Baki terhadap novel Korban Kesucian karya Keris Mas menepati kehendak kritikan saranan, malah menegur dan member saranan positif tentang unsure keratif seperti gaya bahasa, plot, teknik dan watak serta perwatakaan. Ianya dilaksanakan bertujuan untuk memperbaiki hasalin novel agar lebih berjaya.

KRITIKAN PENDEKATAN
Kritikan pendekatan bermakna sesuatu proses atau cara untuk mendekati sesuatu karya sastera. Karya sastera dapat dikaji dengan lebih mendalam jika pengkritik menggunakan pendekatan tertentu. Pendekatan kritikan kesusasteraan di Malaysia terbahagi kepada dua iaitu pendekatan instrinsik dan pendekatan ekstrinsik.

KESIMPULAN
Menjadi seorang pengkritik bukanlah semudah yang dikatakan, seseorang pengkritik mestilah mempunyai ilmu yang mendalam, kreatif, kritis serta bertanggungjawab terhadap apa yang hendak di kritikan. Penguasaan ilmu memberikan satu kelebihan kepada pengkritik untuk menentukan apa jenis kritikan yang ingin digunakan dalam kerja-kerja mengkritik.
Peranan para pengkritik amat penting dan kita mengharapkan para pengkritik dapat memberi garis panduan kepada pengarang agar dapat menghasilkan suatu hasilan yang bermutu tinggi yang boleh menjadi kebanggaan bukan buat dirinya juga malahan masyarakat umumnya.
KRITIKAN SASTERA

Kritikan sastera bermula kira-kira 2400 tahun dahulu iaitu pada zaman Plato (427-347 S.M) namun ketika itu perbalahan antara penulis dengan pengkritik tentang realiti sastera . Golongan idealis menganggap sastera sebagai dunia dalam, dunia subjektif penulis atau pengkritik dan dengan demikian tiada pengukuran objektif untuk menilainya, ia dikenali sabagai teori kritik sastera ‘perasaan’.
Golongan materialis menganggap sastera sebagai objektif yang bebas dari penciptanya dan dari manusia dan nilaian .dibuat atas dasar ianya struktur, teknik atau bentuk semata-mata. Kritikan ini digelar kritikan sastera Fomalisme. Kassim Ahmad berpendapat kedua-dua teori ini salah kerana hakikat dan konsep sastera yang salah. Sastera mempunyai sumber-sumber di luar sastera iaitu manusia dan masyarakat. Alam ini adalah realiti yang objektif yang memberikan sifat objektif kepada sastera. Sastera yang dicipta meninggalkan sifat subjektif pada sastera. Dengan demikian sastera adalah satu gambaran artistic kepada hubungan antara subjek dan objek, antara manusia individu dan manusia kolektif. Tegasnya sastera yang dinamik berdasarkan teori kritik yang saintifik.
Dalam sejarah kesusasteraan Melayu, bidang kritikan dapat dianggap sebagai yang muda berbanding dengan genre sajak, cerpen, drama, dan novel. Kelahiran kritikan adalah kesan tindak balas berikutan daripada kelahiran genre yang lain. Fungsi utama kritikan ialah memberi pandangan, mengkritik, menghayati, memberi reaksi dan seumpamanya, kritikan dalam kesusasteraan Melayu secara formal juga lahirdengan fungsinya yang memperkatakan atau memberi pandangan terhadap karya Melayu. Kritikan yang terawal dapat dikesan kritikan teks Sejarah Melayu atau Sulalatus- Salatin karya Tun Seri Lanang.


KRITIKAN DALAM KESUSASTERAAN

Istilah kritikan berasal daripada perkataan Yunani Krino (menghakimi), Krites (hakim), Kritikos (hakim kesusasteraan)yang dipakai sejak abad keempat sebelum masihi. Secara umumnya kritikan sastera ialah segala perbicaraan tentang hasil karya yang meliputi pelbagai aspek seperti aspek teoretis, pengarang dan kepengarangan dan segala hal yang berhubung dengan fenomena masyartakat dalam sesebuah karya sastera.
Fungsi kritikan ialah membuat penilaian untuk melihat kelebihan atau kelemahan sesebuah karya sastera. Pengkritik yang berwibawa akan membuat penilaian atau pertimbangan secara jujur dan tidak emosional. M.K Danziger dan W.S Johnson berpendapat kritikan sastera sebagai suatu seni menilai, sinama ada untuk mengecam atau memuji sesuatu karya sastera. Dewasa ini istilah kritikan telah diperluaskan pengertiannya yang merangkumi analisa, huraian, dan penafsiran tentang kesusasteraan. Pengkritik mengakui bahawa pemikiran latar belakang sejarah juga penting dalam membuat penilaian sesebuah karya sastera.
Hashim Awang pula berpendapat bidang kritikan merupakan amalan dan kegiatan yang secara perseorangan. Ia bersifat individu. Dengan mengambil bentuk sifat yang demikian maka kritikan melahirkan keadaan dan tujuan yang berlainan antara seorang pengkritik dengan pengkritik yang lain. Ia tidak melaksanakan kegiatan dan tujuan untuk semua pengkritik. Sifatnya ini juga memberikan satu petunjuk lain tentang kritikan, iaitu ia tidak pernah lahir dalam bentuknya yang benar-benar mutlak, yang amat betul atau tepat sifatnya. Beliau juga berpendapat kritikan ini terbahagi kepada tiga tunjangan iaitu tunjangan penghasilan, tunjangan kedudukan dan tunjangan kewujudan.
Apabila wujudnya sesebuah karya maka terdapat mesej yang hendak disampaikan kepada khalayak pembaca disitu letaknya fungsi pengkritik yang menjelaskan kekaburan-kekaburan yang tidak difahami oleh sesetengah pembaca, boleh dikatakan juga pengkritik merupakan golongan penterjemah sesebuah karya. Menurut Arbaie Sujud, dalam sesebuah karya sastera terdapat pemikiran yang cuba disampaikan oleh pengarang. Kadangkala mesej yang cuba disampaikan itu tidak kesampaian. Oleh itu dapat dilihat betapa pentingnya peranan kritikus.Para kritikus perlu memahami terlebih dahulu isi sesebuah karya sastera,kemudian ditafsir dan dihuraikan sehalus mungkin pengertian secara jujur.
Para pengkritik juga perlu jujur dalam menghasilkan kritikan ini kerana kritikan sedemikian dapat merangsang pengkarya untuk menilai dan mempelajari serta membaiki kelemahan karyanya, ini akan merangsang dan member motivasi untuk terus berkarya dan berupaya menghasilkan karya yang lebih baik. Dari segi pihak pembaca juga dapat menilai berbagai jenis hasilan karya dan dapat menikmati karya yang bermutu.
Pengkritik perlu bersikap tegur-menegur daripada mengecam. Pendekatan kritikan yang banyak melakukan kecaman memberikan kesan yang adakalanya negatif dikalangan para pengkarya dan ianya tidak membantu dalam penghasilan karya yang baik , oleh itu para pengkritik perlu melakukan teguran-teguran yang membina. Teguran membina ini juga menjadi perangsang atau memotivasikan pengkarya.
Karya sastera moden di Negara kita ketika diawal kemunculannya merupakan karya kritikan yang dipelopori oleh Abdullah Munsyi, iaitu kritikan kepada masyarakat dalam bentuk kutbah, seterusnya penghasilan karya selepas itu mempunyai bentuk penulisan yang hampir sama. Dengan terhasilnya kritikan teks terhadap karya Tun Seri Lanang iaitu Sejarah Melayu, telah mengubah isi dan bentuk karya yang dihasilkan. Hasilnya terhasilah pelbagai karya hingga kini, ini menunjukkan kehadiran pengkritik telah membantu penglahiran karya sastera yang bermutu.
Perbezaan antara latar belakang pendidikan, budaya hidup dan keadaan persekitaran memberikan perbezaan dalam kritikan. Faktor ini menyebabkan berlakunya perbezaan dapat dalam gaya dan bentuk kritikan, contohnya perbezaan latar pendidikan dapat dinilai dalam mutu ilmiahnya dan kefahaman dalam menyampaikan kritikan yang bermutu seperti kritikan seorang ahli akedemik lebih bermutu jika dibandingkan gaya kritikan seorang penggemar sastera.

KESIMPULAN

Kritikan dalam kesusasteraan mengalami perubahan yang agak ketara jika dibandingkan pada awal kemunculannya di zaman Plato hinggalah sekarang. Kritikan terhadap hasil sastera terus berkembang mengikut perkembangan zaman.pelbagai pandangan sarjana baik barat mahupun sarjana tempatan mewarnai maksud kritikan itu sendiri.
Kritikan dalam kesuasateraan ialah ia merupakan faktor yang menyumbang penghasilan sesebuah kritikan sastera. Khasnya kepada pengkarya kita bermula dengan kritikan teks buku Sejarah Melayu hingga kini. Para pengkritik berperanan menganalisis menilai dan mengkritik sesebuah karya semestinya memahami konsep kesusasteraan, mengapa sesebuah karya itu dihasilkan seperti tujuan dan motifnya.
Sesebuah hasilan yang dihasilkan berhubungan dengan masyarakat. Pengkritik perlu bijaksana, tidak emosional, mempunyai pembacaan yang luas, dan mengetahui setiap perkembangan masyarakat .